Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter in het kort

In de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding van zieke werknemers. Zowel voor werkgever als werknemer gelden verplichtingen, houdt een van beide partijen zich daar niet aan dan volgen er financiële sancties. De Wet Verbetering Poortwachter kent een strak tijdpad wat dient te worden bewaakt. Zo kent deze wet  de probleemanalyse die door een bedrijfsarts opgesteld moet worden als het verzuim langer duurt dan 6 weken. Hierin staat een beschrijving van de aard van de beperkingen, de mogelijkheden, de doelstelling en een prognose. De probleemanalyse is de basis voor het opstellen van het Plan van Aanpak. Wanneer het verzuim een jaar duurt komt de volgende verplichting in beeld: de eerste jaarsevaluatie. Vier maanden voor het einde van het tweede jaar van verzuim moet de werknemer een WIA aanvraag indienen. De werknemer ontvangt daarvoor van het UWV bericht. Het UWV beoordeelt deze WIA aanvraag en kijkt met name naar de inspanningen van de werkgever. Is het UWV van mening dat de werkgever te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WIA te houden dan kan de werkgever een sanctie opgelegd krijgen van maximaal een jaar lang loondoorbetalingverplichting.

Er bestaan twee soorten gebreken waar een sanctie uit voort kan komen: Een administratieve tekortkoming (de WIA aanvraag is niet volledig ingediend) en een inhoudelijke loonsanctie (de re-integratie wordt als onvoldoende beoordeeld). Er is altijd een mogelijkheid om bezwaar (en later eventueel beroep) aan te tekenen tegen deze beslissing.